Thursday, 2023-03-23, 7:53:02
Witaj Gość | RSS

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach Statystyki

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0


12:19:06
Projekt „I po co mi ta matematyka?”

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.Projekt
„I po co mi ta matematyka?”REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie „I po co mi ta matematyka?”

 
§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. „I po co mi ta matematyka?”
2. Projekt  został dofinansowany przez Fundację mBanku.
3. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach.
4. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Holonkach.
5. Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
6. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie/uczennice zamieszkujący na terenie województwa podlaskiego, którzy na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie uczęszczają do w/w szkoły podstawowej oraz wchodzą w skład grupy docelowej projektu.
8. Celem głównym projektu „I po co mi ta matematyka?” jest kształtowanie, rozwijanie i uzupełnianie kompetencji matematycznych uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników projektu. Realizacja projektu polegała będzie na organizacji warsztatów matematycznych (45h zajęć- 15h na grupę) w trzech grupach (1 grupa-klasa IV, 2 grupa- klasa V, 3 grupa- klasa VI) a także doposażeniu i unowocześnieniu bazy dydaktycznej pracowni matematycznej. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w formie zdalnej. Uczniowie na poszczególne zajęcia zostaną zrekrutowani według ich indywidualnych potrzeb. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój młodzieży oraz zapewni im lepszy start w przyszłą edukację. Program ma także na celu pokazanie życiowej użyteczności wiedzy i umiejętności matematycznych zdobytych w szkole; zebranie i usystematyzowanie informacji o zastosowaniu matematyki w życiu; przygotowanie do kształcenia i samokształcenia się w przyszłości oraz rozwijanie samodzielności. Zwiększenie kompetencji kluczowych nastąpi łącznie u 33 uczniów w 100% pochodzących z terenów wiejskich, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole, w okresie 4 miesięcy trwania projektu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zadania wskazane w §4.
§ 2. DEFINICJE
1. Projekt pn. „I po co mi ta matematyka?” został dofinansowany przez Fundację mBanku. Przeznaczony jest rozwój kompetencji matematycznych uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, realizowany jest w terminie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Beneficjent projektu- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach, Holonki 67, 17-120 Brańsk
3. Realizator projektu- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach, Holonki 67, 17-120 Brańsk
4. Grupa docelowa- uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach.
5. Uczestnik projektu - UP: uczeń/uczennica zakwalifikowany(a) do udziału w projekcie opisanym            w §1.
6. Koordynator projektu- dyrektor szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach odpowiedzialny za całościowe koordynowanie projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej regulaminów (rekrutacji, realizacji projektu, konkursu), przeprowadzenie rekrutacji, zapytań ofertowych, nadzór nad realizacją zajęć zgodnie z harmonogramem, bieżące monitorowanie postępów w projekcie, zarządzaniem personelem projektu, zarządzanie budżetem, promocja projektu oraz rozliczenie projektu.
 7. WoD- Wniosek o dofinansowania projektu.
§ 3. ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja do projektu na rok szkolny 2022/2023  będzie odbywać się w terminie od 01.09.2022 r. do 07.09.2022 r. do godz. 15.00.
2. Dokumenty rekrutacyjne należy w ww. terminie przesłać drogą mailową w formie skanu na skrzynkę e-mail szkoły: dyrektor@spholonki.bransk.pl lub złożyć do punktu rekrutacyjnego/informacyjnego (sekretariat szkoły) znajdującego się w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach.
3. W przypadku mniejszej liczby uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału niż przewidziana w projekcie Beneficjent poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie szkoły  wyznacza termin rekrutacji uzupełniającej.
4. Informacja o rekrutacji oraz o planowanych działaniach projektowych zostanie przekazana rodzicom/ opiekunom prawnym poprzez dziennik elektroniczny, na tablicy ogłoszeń oraz  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach: http://spholonki.ucoz.pl
5. W szkole utworzony zostanie punkt rekrutacyjny/informacyjny, w którym dostępne będą wszelkie informacje dotyczące projektu oraz druki rekrutacyjne i promocyjne (sekretariat szkoły).
6. Na podstawie złożonych deklaracji Komisja Rekrutacyjna ustala listy osób zakwalifikowanych do udziału w danych zajęciach. Listy te zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w  szkole oraz przesłane na e-dzienniku w terminie: 07.09.2022 r.
7. Uczeń może odwołać  się w ciągu 2 dni od decyzji Komisji Koordynatora Projektu.
8. Koordynator projektu rozpatruje odwołanie ucznia w ciągu 2 dni i przekazuje swoje decyzje zainteresowanemu uczniowi .
9. W przypadku małej ilości zgłoszeń zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami w celu zachęcenia do udziału w projekcie.
10. Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zgodnie ze zdiagnozowanymi w szkole ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami.
11. Spełnienie zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych kryteriów oceny zweryfikowane zostanie przez Komisję Rekrutacyjną.
12. Skład Komisji Rekrutacyjnej i zasady jej funkcjonowania zawarte zostaną w zarządzeniu Dyrektora Szkoły.
13. Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.
14. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest przynależność do grupy docelowej oraz wypełnienie Formularza Zgłoszenia do projektu (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami i w określonym terminie: od dnia 01.09.2022r. do 07.09.2022 r. przesłanie go drogą mailową w formie skanu na skrzynkę e-mail szkoły: dyrektor@spholonki.bransk.pl lub złożenie go w sekretariacie szkoły. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania zostaną udostępnione na stronie: http://sphoIonki.ucoz.pl  Dostępne będą także w sekretariacie szkoły.
15. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie poprzez przyjmowanie zgłoszeń uczniów/uczennic do udziału w projekcie składanych przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
16. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy (kandydata) może zostać poproszony drogą mailową, telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji. W przypadku nieuzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 2 dni roboczych uczeń/uczennica może zostać skreślony/a z listy uczestników Projektu.
17. Dodatkowo rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy (kandydata) może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.
18. Rekrutacja ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady równości szans (w tym równości płci i jednakowego dostępu).
19. W przypadku trudności w rekrutacji koordynator projektu lub wychowawca przeprowadza indywidualne rozmowy z rodzicami, aby wyjaśnić im potrzebę udziału ich dzieci w dodatkowych zajęciach. Wzmocnione zostaną również działania promocyjne.
20. Warunkiem uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie jest podpisanie przez jego rodzica/opiekuna prawnego w jego imieniu i na jego rzecz wszystkich niezbędnych do realizacji projektu dokumentów, w tym:
  1. Formularza zgłoszenia dziecka do projektu „I po co mi ta matematyka?” (wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu),
  2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy (kandydata) ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z powyższej Deklaracji (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu),
  3. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu).
21. Odmowa podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dokumentów, o których mowa w ust. 20 będzie równoznaczna z nieprzystąpieniem ucznia/uczennicy do uczestnictwa w projekcie.
§ 4. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
1. W projekcie „I po co mi ta matematyka?” przewidziano:
a. warsztaty matematyczne
b. wycieczka edukacyjna
c. konkurs matematyczny
2. Liczebność grup w ramach poszczególnych zajęć została szczegółowo określona na podstawie przeprowadzonych diagnoz. W uzasadnionych przypadkach Zespół Projektowy zastrzega sobie prawo do zmiany tej wartości.
3. Zajęcia dodatkowe odbywały się będą w terminie od 08.09.2022 r. do 22.12.2022 r. Okres realizacji zadań wynika z organizacji roku szkolnego.

§ 5.UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia UP wsparcia zgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu i wynikającego z WoD projektu.
2. UP jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie trwania projektu, do których zostanie zakwalifikowany.
4. Obecność uczestnika projektu sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego i odnotowana w dzienniku zajęć lub potwierdzona podpisem na listach obecności.
5. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20 % czasu przewidzianego programem.
6. UP zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach projektu,    w wyznaczonych przez szkołę terminach.
7. UP zobowiązany jest do wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania projektu, udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych problemów.
8. UP zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizacji projektu (dot. zakresu realizacji projektu).
9. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności UP spowodowane choroby lub ważnymi sytuacjami losowymi.
10. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia UP z listy uczestników projektu w przypadku:
• na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny rezygnacji, uczestnik ww. wniosek przedkłada do Koordynatora Projektu, który wybiera osobę z listy rezerwowej, która ma przystąpić do Projektu,
• na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek dyrektora szkoły uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
• rezygnacji UP z nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie, na podstawie informacji uzyskanej od dyrektora szkoły,
• w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20 % zajęć.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub z poszczególnych zajęć realizowanych w ramach projektu, rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji. W przypadku odmowy przedstawienia takich powodów przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wychowawca klasy zobowiązany jest sporządzić pisemną notatkę dotyczącą powodów rezygnacji.
12. Rodzice\ opiekunowie prawni  ucznia/uczennicy zobowiązani  są do  udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring, ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
13. Rodzice\ opiekunowie prawni ucznia/uczennicy wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ich oraz dziecka (ucznia) będącego uczestnikiem projektu, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu.
§ 6. MONITORING I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU
1. Monitorowanie osiągania rezultatów odbywać się będzie poprzez bieżący monitoring osiągnięć.
2. Rezultaty będą mierzone sprawdziany diagnostyczne samych uczniów/ uczennic uczestniczących w projekcie na początku, w trakcie i na końcu trwania projektu prowadzone przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
3. Nauczyciele prowadzą bieżącą kontrolę osiągnięć ucznia/uczennicy na zajęciach, których podsumowaniem będzie pisemna opinia o każdym uczestniku, wydana na zakończenie jego udziału w projekcie, przekazana do Koordynatora Projektu.
4. Prowadzący w sposób ciągły monitoruje frekwencję uczestników poszczególnych zajęć. W przypadku dłuższych nieobecności ucznia/uczennicy, informuje o tym fakcie Kierownika szkolnego.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. Regulamin  dostępny będzie w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: http://sphoIonki.ucoz.pl.
2. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.
3. O zaistniałych zmianach Beneficjent niezwłocznie informuje UP.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe:
5. Załączniki do Regulaminu:
a. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia ucznia/uczennicy do projektu;
b. Załącznik nr 2 - Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
c. Załącznik nr 3 - Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.
Wyświetleń: 143 | Dodał: anmark | Rating: 5.0/1
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  September 2022  »
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright MyCorp © 2023
 
Administrator strony- Karol Kosiński